Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza, ul. Leśna 46, 44-350 Gorzyczki, tel. 32 451 40 58, e-mail: monika.nowakowska@spwgorzyczki.gorzyce.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • na podstawie zawartej umowy;
  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Opublikowane przez: Monika Nowakowska | Data wprowadzenia: 2018-05-23 08:57:44.
Data wprowadzenia: 2018-05-23 08:57:44
Opublikowane przez: Monika Nowakowska