• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gorzyce

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gorzyce

19 Kwietnia 2024

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Gorzyce

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu Gminy Gorzyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce uchwały Nr LXV/594/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu Gminy Gorzyce

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzyce na stronie internetowej pod adresem: https://bip.gorzyce.pl/download/Wniosek-dotyczacy-aktu-planowania-przestrzennego,7671.PDF, w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na ww. formularzu składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski na formularzu należy składać do Wójta Gminy Gorzyce, na adres: ul. Kościelna 15, 44-300 Gorzyce w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  lub elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Gorzycach:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Gorzycach danych osobowych jest 

Wójt Gminy Gorzyce - Daniel Jakubczyk. 

Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, tel. 32 45 13 056, e-mail: gorzyce@gorzyce.pl.

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu: iod@gorzyce.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

            1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

            2) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

            3) w celu zatrudnienia pracowników;

            4) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

            5) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia);

            6) na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

 1. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
 2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 4. Każdej z osób, której dane są przetwarzane, przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 
 6. Okres przechowywania danych jest zależny od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania. 
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.                                                           


   WÓJT GMINY GORZYCE
   DANIEL JAKUBCZYK

 

 

Drukuj
Liczba odwiedzin
6016
do góry