• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 0
Redakcja BIP 0
Informacja nieudostępniona 0
Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami 0
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 0
Mapa witryny 0
Polityka prywatności 0
Zastrzeżenia prawne 0
Rejestr zmian 0
Statystyka strony 0
Jak korzystać z BIP? 0
Jak szukać? 0
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Dział: Urząd Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Urząd Gminy Gorzyce 0
Dane kontaktowe 0
Wykaz telefonów 0
Skrzynka podawcza 0
Struktura organizacyjna 0
Kierownictwo Urzędu 0
Wójt Gminy 0
Zastępca Wójta Gminy 0
Sekretarz Gminy 0
Skarbnik Gminy 0
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych 0
Jakubczyk Daniel - Wójt Gminy Gorzyce 0
Adamczyk Gabriela - dyrektor SP nr 1 w Gorzycach do 31.08.2018 r. 0
Ciuraj Katarzyna - dyrektor SP w Bluszczowie 0
Cogiel Edyta - dyrektor SP w Olzie do 28.02.2019 r. 0
Dawid Bibianna - dyrektor GCK w Gorzycach 0
Dąbrowa Janina - kierownik OPS Gorzyce 0
Frączek Aleksandra - dyrektor SP nr 1 w Gorzycach 0
Gajowska Izolda - kierownik refaratu gospodarki komunalnej 0
Grzegorzek Bernadeta - skarbnik gminy 0
Jęczmionka Anna - dyrektor GBP w Gorzycach 0
Karczewska Maria - dyrektor PP w Rogowie 0
Kisiel Ilona - dyrektor SP w Rogowie 0
Kluczka Teresa - dyrektor SP nr 2 w Gorzycach do 31.08.2019 r. 0
Kowalski Robert - kierownik refataru podatków i opłat 0
Kucza Aleksander - dyrektor SP w Czyżowicach 0
Kuźnik Barbara - dyrektor PP w Czyżowicach 0
Kwapulińska Stefania - kierownik refaratu spraw obywatelskich 0
Łącka Joanna - z-ca kier. OPS 0
Nowakowska Monika - kierownik świetlicy profilaktycznej 0
Sula Irena - dyrektor SP w Turzy Śl. 0
Tomala - Gądek Joanna - dyrektor PP w Gorzycach 0
Władarz Maria - sekretarz gminy 0
Wolnik Krystyna - dyrektor PP w Olzie do 31.08.2019 r. 0
Zimny Marzena - dyrektor PP w Turzy Śl. 0
Rzadkiewicz Hanna - pracownik OPS 0
Markiewicz Justyna - kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami 0
Markiewicz Ryszard Dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach 0
Czarnecka Sylwia - z-ca wójta gminy 0
Konsek Alina - Dyrektor ZSP w Gorzyczkach 0
Klyszcz Izabela - Kierownik Świadczeń Rodzinnych 0
Sanecznik Izabela p.o. dyrektora GZOF 0
Domańska Dorota - p. o. dyrektora ZSP w Olzie do 30.06.2020 r., od 1.07.2020 r. dyrektor ZSP w Olzie 0
Seman Renata - zastępca skarbnika gminy 0
Skupnik Agata dyrektor SP nr 2 w Gorzycach 0
Dział: Dane osobowe - ochrona
Podstrona Ilość
Dane osobowe - ochrona 0
Klauzula informacyjna RODO - strona internetowa 0
Klauzula informacyjna RODO - Urząd Stanu Cywilnego 0
Klauzula informacyjna RODO - nagrywanie i transmisja sesji 0
Klauzula informacyjna RODO - dowody osobiste 0
Klauzula informacyjna RODO - ewidencja ludności 0
Przetwarzanie danych CEIDG 0
Dział: Rada Gminy
Podstrona Ilość
Rada Gminy 0
Rada Gminy VIII kadencji (2018 - 2023) 0
Skład Rady Gminy 0
Terminy Sesji Rady Gminy 0
Posiedzenia wspólne Komisji Rady Gminy 0
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 0
Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 0
Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 0
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 0
Komisja Rewizyjna 0
Komisje Rady Gminy 0
Projekty Uchwał 0
Protokoły z sesji 0
Sesje online 0
Terminy posiedzeń Komisji 0
Wyniki głosowań 0
Oświadczenia majątkowe Radnych 0
Borecka Izabela 0
Burkiewicz-Dzumyk Dominika 0
Katryniok Eugeniusz 0
Koczwara Katarzyna 0
Kurasz Daniel 0
Lemańska Beata 0
Lenczyk Alicja 0
Lubszczyk Piotr 0
Maciuga Rafał 0
Małek Krzysztof 0
Menżyk Michał 0
Młynarczyk Beata 0
Paloc Krzysztof 0
Sieńko Magdalena 0
Styrnol Dominika 0
Wachtarczyk Urszula 0
Wawrzyczny Piotr 0
Zając Monika 0
Zbroja Stanisław 0
Zimny Piotr 0
Zuch Alicja 0
Dział: Jednostki Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Jednostki Gminy Gorzyce 0
Jednostki organizacyjne 0
Szkoła Podstawowa w Bluszczowie 0
Szkoła Podstawowa w Czyżowicach 0
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach 0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 0
Szkoła Podstawowa w Rogowie 0
Szkoła Podstawowa w Turzy Śl. 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach 0
Przedszkole Publiczne w Czyżowicach 0
Przedszkole Publiczne w Gorzycach 0
Przedszkole Publiczne w Rogowie 0
Przedszkole Publiczne w Turzy Śl. 0
Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach 0
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach 0
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 0
Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji 0
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 0
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach 0
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwo Bełsznica 0
Sołectwo Bluszczów 0
Sołectwo Czyżowice 0
Sołectwo Gorzyczki 0
Sołectwo Gorzyce 0
Sołectwo Kolonia Fryderyk 0
Sołectwo Odra 0
Sołectwo Olza 0
Sołectwo Osiny 0
Sołectwo Rogów 0
Sołectwo Turza Śląska 0
Sołectwo Uchylsko 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Dział: Ogłoszenia
Podstrona Ilość
Ogłoszenia 0
Dział: Załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Załatwianie spraw 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0
Przepisy prawne 0
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 0
Firmy odbierająca odpady komunalne 0
Harmonogram odbioru odpadów 0
Kampania edukacyjno-informacyjna 0
Analiza osiągniętych efektów - sprawozdania 0
Zagospodarowanie przestrzenne 0
Studium uwarunkowań 0
Planowanie przestrzenne 0
Nadawanie numeracji porządkowej budynkom 0
Wypis i wyrys z planu miejscowego 0
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 0
Zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 0
Gospodarka 0
Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego 0
Nadawanie numerów porządkowych budynkom 0
Drogi publiczne 0
Cmentarze komunalne 0
Wzory dokumentów 0
Wytyczne - zabudowa nagrobków 0
Ochrona środowiska 0
Usunięcie drzew 0
Wycinka, usunięcie drzew 0
Przydomowa oczyszczalnia ścieków 0
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 0
Rejestr działalności regulowanej 0
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 0
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 0
Demontaż, transport i utylizacja azbestu 0
Plan gospodarki niskoemisyjnej 0
Ograniczenie niskiej emisji 0
Ochrona zwierząt 0
Nieruchomości 0
Zbycie, użyczenie, oddanie nieruchomości w użytkowanie 0
Wykazy nieruchomości gminnych, przeznaczonych do zbycia, oddania w użyczenie, oddania w użytkowanie 0
Ogłoszenia o przetargach 0
Wniosek o sprzedaż nieruchomości 0
Dzierżawa gruntów gminnych 0
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 0
Stawki czynszu za dzierżawę gruntu 0
Stawki czynszu za dzierżawę/najem na cele reklamowe 0
Wnioski do pobrania 0
Najem lokali użytkowych 0
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 0
Stawki czynszu najmu 0
Wnioski do pobrania 0
Najem lokali mieszkalnych 0
Zasady wynajmowania lokali 0
Stawki czynszu 0
Regulaminy 0
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce 0
Wnioski do pobrania 0
Rewitalizacja 0
Geodezja 0
Uzgodnienia - drogi wewnętrzne i inne 0
Dla rolników 0
Ogłoszenia i informacje dla rolników 0
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 0
Łowiectwo 0
Szkody w uprawach rolnych 0
Kalendarz polowań 0
Informacje 0
Drogownictwo 0
Podatki i opłaty 0
Stawki podatku 0
Druki do pobrania 0
Meldunki 0
Dowody osobiste 0
Ewidencja działalności gospodarczej 0
Duplikat decyzji o wykreśleniu z EDG 0
Zaprzestanie działalności gospodarczej 0
Wznowienie działalności gospodarczej 0
Zawieszenia działalności gospodarczej 0
Zmiana wpisu w CEIDG 0
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 0
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - imprezy zamknięte 0
Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych 0
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0
Transport na szczeblu gminy 0
Urbanistyka, architektura - kopie dokumentów 0
Urząd Stanu Cywilnego 0
Stan Twojej sprawy 0
Kierowane do Rady Gminy 0
Kierowane do Wójta Gminy 0
Oświata 0
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli 0
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 0
Pomoc materialna o charakterze socjalnym 0
Rekrutacja 0
Stypendium Wójta Gminy Gorzyce 0
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 0
Ogłoszenia o naborze 0
Informacje o wynikach naboru 0
Regulamin naboru pracowników 0
Nabór - Przydatne dokumenty i wzory 0
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 0
Majątek - mienie komunalne 0
Budżet Gminy 0
Budżet - Uchwały Rady na 2019 0
Budżet - Uchwały Rady na 2020 0
Budżet - Zarządzenia Wójta 2019 0
Budżet - Zarządzenia Wójta 2020 0
Dług publiczny 0
Sprawozdanie finansowe 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 2019 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 2020 0
Opinie RIO 0
Opinie RIO - 2019 0
Opinie RIO - 2020 0
Dział: Podatki i opłaty
Podstrona Ilość
Dział: Gospodarka
Podstrona Ilość
Dział: Prawo lokalne
Podstrona Ilość
Prawo lokalne 0
Statut gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Uchwały Rady Gminy 0
Baza Aktów Prawa Miejscowego 0
Sprawozdania z realizacji programów 0
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 0
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30000 euro 0
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30000 euro 0
Zamówienia zakończone 0
Plan postępowań 0
Dział: Rejestry, ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje 0
Rejestr instytucji kultury 0
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 0
Ewidencja kąpielisk 0
2019 0
2020 0
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 0
2019 r. 0
2020 r. 0
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 0
Dział: Skargi, wnioski, petycje
Podstrona Ilość
Skargi, wnioski, petycje 0
Skargi i wnioski 0
Petycje - Rada Gminy 0
Petycje - Wójt Gminy 0
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 0
Dział: Kontrole
Podstrona Ilość
Kontrole 0
Kontrole zewnętrzne 0
Kontrole wewnętrzne 0
Dział: Raport o stanie Gminy
Podstrona Ilość
Raport o stanie Gminy 0
Raport o stanie Gminy - Kadencja 2018-2023 0
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Ilość
Wybory i referenda 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0
Wybory Prezydenta RP 0
Wybory Prezydenta 2015 0
Wybory Prezydenta 2020 0
Wybory Prezydenta 28.06.2020 0
Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych 0
Wybory ławników 0
Wybory ławników 2019 0
Referendum ogólnokrajowe 0
Referendum ogólnokrajowe 2015 0
Wybory do Sejmu i Senatu RP 0
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0
Wybory samorządowe 0
Wybory samorządowe 2018 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry