• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie -Zdrój

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie -Zdrój

29 Grudnia 2021

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali warsztatowej zlokalizowanej w Gorzyczkach przy ulicy Leśnej 43 na działce nr 1723/96 na halę produkcyjno-magazynową z częścią socjalną, w której produkowane będą wyroby polimerowe", w dniu 21 grudnia 2021 r., w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16.12.2021 r. nr WOOŚ.4220.763.2021.AS3.1. wydano postanowienie nr OŚ-II.6220.23.2021 zobowiązujące wnioskodawcę - panią Joannę Zajdowicz z firmy PBiEŚ "SEPO" Sp. z o.o. z Knurowa, pełnomocnik firmy Eco-Solution Sp. z o.o. ul. Bielska 49 w Mikołowie do uzupełnienia karty informacyjnej w/w przedsięwzięcia. Z treścią postanowienia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 515 V piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Jastrzębia

Drukuj
Liczba odwiedzin
5981
do góry