• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/V Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 28.01.2019 r.

V Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 28.01.2019 r.

21 Stycznia 2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.) Zwołuję na dzień 28 stycznia 2019 r. na godz. 15.30 V Sesję Rady Gminy Gorzyce VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zadań z zakresu administrowania drogami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a także określenia granic ich obwodów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/345/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Gorzyce na okres kadencji 2018-2023.
 14. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Gorzyce na 2019 rok.
 15. Przyjęcie Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Gorzyce na rok 2019.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. Uchwał odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Drukuj
Liczba odwiedzin
6195
do góry