• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/VI Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 28.03.2019 r.

VI Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 28.03.2019 r.

21 Marca 2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 28 marca 2019 r. (czwartek) na godz. 15.30 VI SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podziękowanie dla sołtysów w związku z zakończeniem pełnienia funkcji sołtysa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a także określenia granic ich obwodów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/181/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku".
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania sołtysom Gminy Gorzyce.
 20. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gorzyce za 2018 rok".
 21. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 22. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
 23. Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 za 2018 rok.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. Uchwał odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry