• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/XIV Sesja Rady Gminy Gorzyce - 27.11.2019 r.

XIV Sesja Rady Gminy Gorzyce - 27.11.2019 r.

20 Listopada 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) na godz. 15.30 XIV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za ospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego z Powiatem Wodzisławskim dotyczącego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz rozliczeń finansowych związanych z jego działalnością.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2019/2020 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2019/2020 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2019/2020 dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
 16. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Gorzyce o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Gorzyce w roku szkolnym 2018/2019.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 25.11.2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Drukuj
Liczba odwiedzin
5922
do góry