• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wybory ławników 2019

Nabór kandydatów na ławników sądowych

Na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zmianami) informuję o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2020 r. kadencję.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin do dnia 30 czerwca 2019 r.:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693) - do pobrania w załączniku lub w Urzędzie Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15 (pok. 13).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 357 ze zmianami), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa – do karty zgłoszenia dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji (powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
W przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli – do karty zgłoszenia dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Miejsce składania zgłoszeń:

Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce.

Zgłoszenia można składać w zamkniętych kopertach osobiście w Urzędzie Gminy (w Biurze Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: lub przesłać na podany wyżej adres z dopiskiem: "KANDYDAT NA ŁAWNIKA" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Informacje dodatkowe:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu, a także nie spełniające wymogów formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Uwaga: w związku z tym, że 30 czerwca 2019 roku jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 14.00.
Dodatkowych informacji udziela Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Gorzycach tel. 324513056 wew. 12.

Kategoria: Wybory ławników 2019 [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2019-12-23 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 90.53KB zobacz
pdf 2019-12-23 Oświadczenie kandydata - w sprawie oskarżenia publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
Oświadczenie kandydata - w sprawie oskarżenia publicznego 71.71KB zobacz
pdf 2019-12-23 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (krajowy rejestr karny)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (krajowy rejestr karny) 35.63KB zobacz
pdf 2019-12-23 Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika 62.02KB zobacz
pdf 2019-12-23 Wyciąg z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdz. 7)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
Wyciąg z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdz. 7) 379.11KB zobacz
pdf 2019-12-23 Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami (ławnicy) oraz wzoru karty złoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
Rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami (ławnicy) oraz wzoru karty złoszenia 109.27KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-23 13:55
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2019-12-23 13:58
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2019-12-23 13:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
11
do góry