• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dane osobowe - ochrona/Klauzula informacyjna RODO - nagrywanie i transmisja sesji

Klauzula informacyjna RODO - nagrywanie i transmisja sesji

Klauzula informacyjna dla uczestników Sesji Rady Gminy Gorzyce Informacja o rejestracji i publikacji wizji i dźwięku 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, Wójt Gminy Gorzyce informuje, że:
 2. Sesje Rady Gminy Gorzyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz istnieje możliwość ich odtworzenia. Nagrania obrad są udostępniane w
  Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy www.gorzyce.pl oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W trakcie obrad odbywać się może niezależne fotografowanie i filmowanie. Pozyskane w ten sposób materiały mogą być zapisywane na nośnikach pamięci oraz publikowane, w tym na stronie internetowej urzędu gminy www.gorzyce.pl
 3. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku i głosu uczestników sesji Rady Gminy Gorzyce, w szczególności mieszkańców Gminy Gorzyce oraz innych osób fizycznych
  niebędących osobami publicznymi, biorących udział w obradach, jest Wójt Gminy Gorzyce. Adres Urzędu Gminy Gorzyce: 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, tel. 32 4513 056.
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu: .
 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, gromadzone i przetwarzane będą w celu zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych Rady Gminy Gorzyce.
 6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, przetwarzane będą na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, od momentu nagrania przechowywane będą przez okres wymagany do realizacji ustawowego obowiązku publikacji obrad.
 8. Udział w sesji nie jest Pani/Pana obowiązkiem, lecz uprawnieniem wynikającym z art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Z kolei rejestracja obrazu i dźwięku jest obowiązkiem gminy wynikającym z art. 20 ust. 1b tejże ustawy. W związku z tym, że jest Pani/Pan świadomy monitorowania obrazu i dźwięku, decydując się dobrowolnie na udział w sesji Rady Gminy Gorzyce, domyślnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie oraz upublicznienie własnych danych osobowych, o których mowa w ust. 2. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i wyrażona w sposób dorozumiany.
 9. Ponadto, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgoda osoby fizycznej na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana, gdy
  wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, przy czym obrady należy zakwalifikować jako zgromadzenie publiczne.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia wskazanej wyżej zgody w dowolnym momencie, co będzie polegało na opuszczeniu sali posiedzeń w trakcie trwania sesji, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania danych, którego dokonano w trakcie obrad do czasu opuszczenia sali posiedzeń.
 11. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, podmioty realizujące zadania publiczne oraz osoby trzecie w związku z tym, że transmisja sesji i jej nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 13. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Usunięcie wizerunku poszczególnych osób w czasie transmisji na żywo jest technicznie bardzo trudne do wykonania lub niewykonalne, zatem prawo do usunięcia (anonimizacji) nagrania w tej części, która ujawnia Pani/Pana dane osobowe (wizerunek), prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych, nie mają w tym przypadku zastosowania.
 15. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
 16. Informujemy ponadto, że publiczne przekazywanie na sesji dowolnych informacji o osobach fizycznych niepełniących funkcji publicznych, obecnych lub nie obecnych na sesji, lub
  wypowiadanie się publicznie na ich temat, może stanowić naruszenie ich prywatności oraz dobrego imienia, a w konsekwencji stanowić naruszenie ochrony (poufności) ich danych
  osobowych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 12:28
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Roman Stawinoga 2019-12-16 12:28
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2019-12-16 12:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
222
do góry