• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Dane osobowe - ochrona/Klauzula informacyjna RODO - dowóz na szczepienia (..)

Klauzula informacyjna RODO - dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - DOWÓZ NA SZCZEPIENIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Gorzycach w związku z organizacją dowozu do punktu szczepień:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Gorzycach danych osobowych jest Wójt Gminy Gorzyce - Daniel Jakubczyk. Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, tel. 32 4513-056, e-mail:
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu:
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizowaniem zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w ślad za decyzją nr ZKI.6330.2.1.2021(2) Wojewody Śląskiego wydaną na podstawie 11h ust. 5 oraz ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). W zakresie danych osobowych szczególnej kategorii tj. w zakresie informacji o stanie zdrowia podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.
  4. Ze względu na fakt, iż sama usługa w postaci dowozu do punktu szczepień jest realizowana na wniosek i za zgodą danej osoby, dane osobowe są podawane Administratorowi dobrowolnie - niemniej jednak niepodanie danych uniemożliwi realizację zadania zleconego Administratorowi.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, podmioty realizujące transport do punktów szczepień, podmioty służby zdrowia w punktach szczepień, inne podmioty o ile w świetle przepisów prawa są uprawnione do przetwarzania danych osobowych.
  6. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługują pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych, prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadania i jego rozliczenia, natomiast kolejnym kryterium determinującym okres przechowywania danych jest Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  8. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie stosuje profilowania.
  9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
Warzeszka Małgorzata 2021-01-25 13:37
Aktualizacja publikacji
Warzeszka Małgorzata 2021-01-25 13:54
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Warzeszka 2021-01-25 13:54
Zatwierdzenie
Małgorzata Warzeszka 2021-01-25 13:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
9
do góry