• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o decyzji orzekającej (..)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o decyzji orzekającej ustaleniu odszkodowania za nieruchomość w Turzy Śl.

8 Września 2022

WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 06-09-2022
IFVIII.7570.14.1.2021

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - zwanej dalej kpa, w związku z art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) - zwanej dalej ugn oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) -
zwanej dalej specustawa drogowa zawiadamiam, że została wydana decyzja znak: IFVIII.7570.14. 1.2021 z dnia 28 sierpnia 2022 r., orzekająca o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Gorzyce, obręb Turza, oznaczoną jako działka nr 864/111 o powierzchni 0,0077 ha, dla której nie ustalono założonej księgi wieczystej.
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w wybranych miejscach na DK45, DK11, DK46, DK78, DK44 w woj. śląskim” - Zadanie 4 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK 78 na odcinku Turza Śląska - Gorzyce w ramach PBDK-PLMN”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 9/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. znak: IFXIII.7820.87.2020, której nadano rygor natychmiastowej
wykonalności. Z uwagi na fakt, że nie zostały ustalone osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości i brak jest możliwości zawiadomienia stron postępowania o czynnościach tutejszego organu, zasadne jest dokonanie zawiadomienia przez obwieszczenie.
Zgodnie z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, budynek B, piętro I, pokój 103, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (33) 8136214.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Krzysztof Kabała
Kierownik Oddziału
do Spraw Odszkodowań
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Wydział Infrastruktury
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, tel.: 32 207 75 89, fax: 32 207 75 88
www.katowice.uw.gov.pl, ePUAP: /SUW2/urzad

Drukuj
Liczba odwiedzin
5980
do góry