• język migowy
BIP
Grafika BIP

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późń. zm., DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).

Tryb:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków należy do Sekretariatu.

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: 
- poniedziałki w godz. od 14.00 do godz. 17.00
- środy od godz. 08.00 do godz. 12.00

W celu usprawnienia pracy, prosimy o wcześniejsze umówienie się z wójtem pod nr tel. +48 32 451 30 56 w. 32.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują komórki organizacyjne, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących tych skarg lub wniosków kompletuje Sekretariat.

SKARGA/WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

  • Imię i nazwisko wnoszącego.
  • Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-23 14:35
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-01-09 14:18
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2020-01-09 14:18
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2020-01-09 14:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
183
do góry