• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Zagospodarowanie przestrzenne/Nadawanie numeracji porządkowej budynkom

Nadawanie numeracji porządkowej budynkom

Ustalenie numerów porządkowych (adresów) / zaświadczenie o numerze porządkowym

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o numerze porządkowym może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
 • Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych.
 • O tych ustaleniach zawiadamia się właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 • Osoby wskazane powyżej, zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się nazwę ulicy lub placu.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Dla ustalenia numerów porządkowych należy przedłożyć:
  • wniosek o ustalenie numeru porządkowego sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r., w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
  • jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytucja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy - do wniosku należy dołączyć mapkę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem
 2. Dla wydania zaświadczenia o numerze porządkowym należy przedłożyć:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w przypadku jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków
  • dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty:

 • 17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym)
 • 17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłatę skarbową uiszcza się w Punkcie Obsługi Klienta
w Urzędzie Gminy w Gorzycach (ul. Kościelna 15, ul. Bogumińska 13) lub na konto Gminy Gorzyce nr 68 8469 0009 0000 0257 2000 0060

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków, położonych przy ulicy lub placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Gminy Gorzyce ich nazwy.
 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

 1. Od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść po uprzednim wezwaniu organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.
 2. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni.

Podstawa prawna:

Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
RozporządzeniE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r., w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Art. 1, ust. 1, pkt 1, i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej
Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Nadawanie numeracji porządkowej budynkom
pdf 2020-05-29 Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 965
Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego 41.36KB zobacz
pdf 2022-07-14 WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 217.04KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-30 13:55
Aktualizacja publikacji
Psota Liliana 2021-08-02 09:51
Wytworzenie publikacji
Anna Kocima 2021-08-02 09:50
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2021-08-02 09:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
256
do góry