• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Oświata/Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Informacja o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327), oraz uchwały Nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.

Osoby uprawnione

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zgodnie z art. 90 d ustawy stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (…)

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Kryterium dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

Tryb i termin składania wniosku

Wnioski należy składać wraz z pełnym kompletem dokumentów w terminie do 15 września 2021 r. w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Bogumińska 13, parter, pokój nr 2.

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek: 7.30-17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30-15.30
 • piątek: 7.30-14.00

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego (druk wniosku można odebrać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Gorzycach lub pobrać ze strony internetowej https://bip.gorzyce.pl/ zakładka załatwianie spraw - oświata - pomoc materialna o charakterze socjalnym);
 • dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  • zaświadczenie z zakładu pracy dla osób zatrudnionych;
  • zaświadczenie o pobieraniu emerytury/ renty;
  • dowód wpłaty składki ubezpieczenia w KRUS (dot. osób prowadzących gospodarstwo rolne);
  • zaświadczenie o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej;
  • zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego;
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego otrzymanie alimentów lub zaświadczenie o pobieraniu zaliczki alimentacyjnej;
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie o pobieraniu świadczeń dla bezrobotnych; 
 • zaświadczenie o nieściągalności alimentów;
 • zaświadczenie o bezrobociu;
 • oświadczenie o występowaniu w rodzinie wielodzietności;
 • oświadczenie o występowaniu w rodzinie niepełnosprawności; 
 • oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia lekarskiego o ciężkiej lub długotrwałej chorobie;
 • oświadczenie, że rodzina jest niepełna;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej/wyższej - w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych lub studentów uczelni wyższych;
 • inne zaświadczenia/oświadczenia dokumentujące sytuację rodzinną i materialną.
Kategoria: Pomoc materialna o charakterze socjalnym [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-08-27 Druk zaświadczenia o zarobkach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
Druk zaświadczenia o zarobkach.pdf 44,13KB zobacz
pdf 2019-12-23 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny 110,4KB zobacz
pdf 2019-12-23 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego 207,73KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-30 14:09
Aktualizacja publikacji
Przybyła Katarzyna 2021-08-27 13:03
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Przybyła 2021-08-27 13:03
Zatwierdzenie
Katarzyna Przybyła 2021-08-27 13:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry