• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zawieszenia działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 13 - parter pok. nr. 5
tel. +48 32 451 30 56 wew. 37

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej:

  • na czas nieokreślony, bez wskazywania okresu (zawieszenie bezterminowe) na jaki to zawieszenie następuje, wówczas będzie miał obowiązek zgłosić wznowienie odrębnym wnioskiem;

  • albo na czas określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, ze wskazaniem okresu, na jaki zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej, wówczas wznowienie nastąpi automatycznie z upływem tego okresu.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa:

  • do dnia wskazanego w tym wniosku

  • lub do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

1. Wymagane dokumenty :

  • Wypełniony formularz wniosku,
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

2. Sposób załatwienia :

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

  • elektronicznie na stronie www.biznes.gov.pl - wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

  • osobiście w wybranym Urzędzie Gminy lub Miasta - wniosek CEIDG-1 można złożyć w formie papierowej w urzędzie. Urzędnik wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem akceptowanym przez system CEIDG i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

  • przez pełnomocnika- W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Można też ustanowić pełnomocnika w CEIDG.

  • wysłać listem poleconym- wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

CEIDG przesyła drogą elektroniczną odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do: Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.biznes.gov.pl: wpis, który można w każdej chwili wydrukować. Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

3. Opłaty

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia) wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. Opłaty można dokonać na rachunek bankowy Gminy Gorzyce nr 68 8469 0009 0000 0257 2000 0060 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy przy ul. Bogumińskiej 13.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-04-29 Wniosek_CEIDG.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 727
Wniosek_CEIDG.pdf 201.23KB zobacz
pdf 2022-04-29 Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 704
Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG.pdf 822.83KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 17:05
Aktualizacja publikacji
Jambor Aleksandra 2022-04-29 12:14
Wytworzenie publikacji
Jambor Aleksandra 2022-04-29 12:14
Zatwierdzenie
Jambor Aleksandra 2022-04-29 12:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
8
do góry