• język migowy
BIP
Grafika BIP

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy Gorzyce - Renata Seman

Pracuje w Budynku nr 1 przy ulicy Kościelnej 15 tel. +48 32 451 30 56 wew. 27

Do zadań Skarbnika, jako głównego księgowego budżetu, należy nadzór nad prawidłową gospodarką finansową gminy, budżetu i jego realizacji, a w szczególności:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy,
 2. organizacja i nadzorowanie rachunkowości Urzędu jako jednostki budżetowej,
 3. koordynowanie prac nad projektem budżetu,
 4. właściwe przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady i Wójta,
 5. kontrola pod względem formalnym dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 6. opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz,
 7. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 8. sprawowanie nadzoru nad Referatem Finansowym oraz Referatem Podatków i Opłat,
 9. przekazywanie kierownikom referatów, pracownikom samodzielnych stanowisk oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych wytycznych i danych niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego,
 10. przedkładanie Wójtowi oraz Radzie Gminy sprawozdań finansowych i opisowych z realizacji budżetu gminy,
 11. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażana jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 12. upoważnianie innych osób do składania kontrasygnaty,
 13. informowanie Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie założenia kontrasygnaty,
 14. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 15. współpraca z sołtysami w zakresie właściwej realizacji przepisów prawa dot. funduszu sołeckiego,
 16. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-08 11:38
Aktualizacja publikacji
Futerska Beata 2020-08-11 15:11
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2020-08-11 15:11
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2020-08-11 15:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
125
do góry