• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy Gorzyce - Sylwia Czarnecka

Funkcję Zastępcy Wójta pełni od 1.12.2018 roku.

Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 1. Współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu.
 2. Zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności.
 3. Realizacja przyjętej polityki oświatowej oraz innych dokumentów programowych w zakresie oświaty i wychowania.
 4. Kierowanie Referatem Oświaty, w tym m. in:
  1. ustalanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,
  2. zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad przestrzeganiem przez nich postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż. oraz tajemnic prawnie chronionych,
  3. dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,
  4. opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu gminy w części dotyczącej referatu oraz sprawozdań w wykonania budżetu,
  5. gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi oraz mieniem gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz wnioskowanie o dokonanie zmian,
 5. nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej i przekazywaniem właściwych informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz kontrola poprawności i aktualności informacji udostępnionych w BIP i na stronie internetowej gminy zgodnie z właściwością referatu.Pełnienie bezpośredniego nadzoru i zwierzchnictwa służbowego nad Referatem Oświaty, Gminnym Zespołem Obsługi Finansowej i gminnymi placówkami oświatowymi.
 6. Zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane komórki i jednostki.
 7. Składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w granicach udzielonych upoważnień.
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta oraz innych dokumentów w granicach upoważnienia.
 9. Podpisywanie korespondencji i dokumentów, w tym dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi i otrzymanymi upoważnieniami.
 10. Organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Wójta oraz projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki i jednostki.
 11. Efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie środkami budżetu gminy i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu planu finansowego jednostki.
 12. Zabieganie o należne gminie dotacje celowe oraz możliwe do pozyskania środki finansowe z innych źródeł pozabudżetowych.
 13. Współpraca z Radą Gminy oraz Komisjami Rady i sołtysami w zakresie powierzonych obowiązków.
 14. Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków.
 15. Wykonywanie innych zadań dotyczących gminy, powierzonych przez Wójta, na podstawie upoważnienia.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-08 11:19
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-01-10 11:35
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2020-01-10 11:32
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2020-01-10 11:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry