• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy Gorzyce - Daniel Kurasz

Funkcję Zastępcy Wójta pełni od 1.01.2022 roku.

Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 1. Zastępca Wójta wykonuje czynności kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta lub
  w przypadku wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej pełnienie obowiązków przez Wójta.
  Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:
  1. Współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy.
  2. Zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności.
  3. Realizacja przyjętej polityki oświatowej oraz innych dokumentów programowych w zakresie oświaty i wychowania.
  4. Planowanie i kształtowanie sieci publicznych przedszkoli i szkół.
  5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3.
  6. Przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zadań realizowanych przez podległe komórki i jednostki.
  7. Rozpatrywanie wniosków obywateli, wniosków, interpelacji oraz zapytać radnych, posłów i senatorów w sprawach należących do właściwości nadzorowanych komórek
  i jednostek.
  8. Udział w naradach organizowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi.
  9. Reprezentowanie organu prowadzącego w wizytacjach placówek oświatowych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  10. Pełnienie bezpośredniego nadzoru i zwierzchnictwa służbowego nad Referatem Oświaty, Referatem Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego, Gminnym Zespołem Obsługi Finansowej, gminnymi placówkami oświatowymi i gminnymi instytucjami kultury.
  11. Zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane komórki i jednostki.
  12. Składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
  w granicach udzielonych upoważnień.
  13. Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta oraz innych dokumentów w granicach upoważnienia.
  14. Podpisywanie korespondencji i dokumentów, w tym dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi i udzielonymi upoważnieniami.
  15. Organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie oświaty i wychowania.
  16. Efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie środkami budżetu gminy i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu planu finansowego jednostki.
  17. Zabieganie o należne gminie dotacje celowe oraz możliwe do pozyskania środki finansowe z innych źródeł pozabudżetowych.
  18. Współpraca z Radą Gminy oraz Komisjami Rady i Sołtysami w zakresie powierzonych obowiązków.
  19. Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków.
  20. Wykonywanie innych zadań dotyczących gminy, powierzonych przez Wójta, na podstawie upoważnienia.

   

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-08 11:19
Aktualizacja publikacji
Futerska Beata 2022-11-28 10:11
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2022-11-28 10:11
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2022-11-28 10:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
154
do góry