• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Ochrona środowiska/Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Do wniosku zgłoszenia eksploatacji instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko dołącza się:

  • Dokumentację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gorzyce - parter
ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce

Opłaty

  1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN.
    Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  3. Opłaty można dokonać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Gorzycach Nr konta - 68 8469 0009 0000 0257 2000 0060 lub w Biurze Obsługi Klienta (Parter, pok. nr 5)
  4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania zgłoszenia.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 130, poz. 880).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wzory dokumentów
pdf 2020-08-28 WNIOSEK - OCZYSZCZALNIA POZA AGLOMERACJI.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 528
WNIOSEK - OCZYSZCZALNIA POZA AGLOMERACJI.pdf 118.11KB zobacz
pdf 2020-08-28 WNIOSEK - OCZYSZCZALNIA W AGLOMERACJI.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
WNIOSEK - OCZYSZCZALNIA W AGLOMERACJI.pdf 110.5KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-30 14:03
Aktualizacja publikacji
Glenc Monika 2020-05-12 10:18
Wytworzenie publikacji
Anna Kocima 2022-04-22 13:34
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2022-04-22 13:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
104
do góry